Politikk

Politisk virksomhet:

1984 til 2005: Medlem i Kristelig Folkeparti Bystyre-medlem i Oslo Bystyre.
1986-1994 KrF-repr. i Oslo Helse-og sosial-Komité,
1986-1994 Bydelsrepresentant, Bydel 2 ,
1994-2003, Vararepr. Til Bydelsutvalget, Bydel 5 , 2003- 2007 KrF-medlem i bydelens Barnevern og Sosial-Komité,
1994-1998 ” ” ” Oppvekst-Helse og Sosial-Komité
1994- 2003 ” ” ” Tilsynsutvalg for sykehjem 1994- 2003
Leder for Tilsynsutvalg for Hjem-baserte tjenester: 1994- 2003
I politisk virksomhet var jeg særlig opptatt av barnevern, rus-omsorg, sosialtjeneste og at vi er den bydelen med flest skjenkesteder. Arbeidet for, og fikk gjennomslag (2001) for Rusfri Ungdoms-kafe!
Deltatt på lokale møter i Oslo KrF, og som repr. ved flere Landsmøter og Konferanser. Fikk i 1988 Politikerstipend fra Kommunenes Sentralforbund (kr.6000,-) til Forebyggende arbeid mot rusbruk. Med Høgskolen`s tillatelse fikk jeg gjennomført et Prosjekt, (samtalegrupper for skoletrette og rus-eksperimenterende elever i 2 ungdomsskoler og 2 videregående skoler) Ut fra rapporten arrangerte KS 2 kursdager for helse, sosial-og rådgiver-tjenesten i Oslo-skolene.

Medlem i diverse styrer og kommiteer:

Styremedlem i Indremisjonens Bibelskole, Staffeldtsgt.
” ” i Vanfør Ungdoms Hjelp. (Kampman Bothner) Medlem i diverse utvalg i Norsk Sykepleierforbund, (særlig med å utvikle kurs i Faglig veiledning) Som Narkotika-konsulent i utvalg, styrer på Landsbasis oppnevnt av Rusmiddeletaten, Foreldreforeningen, Orkide-kom. (Fjørtoft)
Jeg var den første narkotika-konsulent i Oslo Helseråd fra 1971 – 1987. I 1985 hadde jeg 1.års engasjement i KUD for å utarbeide veiledning angående ”skole – hjem – og nærmiljø” til alle landets skoler.

Langtids-styremedlem i P.22 (Rehabilitering/avrusning-sted)


1979 –1987: Styremedlem. (Oppnevnt av stadsfysikus Mellbye) Underviste frivillige og ansatte medarbeidere ved P22, og ga dem faglig veiledning.
1990 – 2004: Styremedlem . (P22 flyttet til Osterhaugsgt.11) Utarbeidet Verdi-dokument for stedet. I alle år har jeg støttet P22 med undervisning, kurs og faglig veiledning og angrer ikke på alle timer brukt der, fordi P22 oppnådde resultater med hjelp til narkomane. Samtidig var jeg i Oslo Bystyre for KrF, og ble overrasket hvilken negative holdning mange partier hadde til kristne rehabiliterings-steder. ”P22 hjernevasker de stakkars narkomane med Gud”. ”P22 skal slettes til jorden” osv. Det var nødvendig å gi saklig informasjon ved å oppsøke parti-lederne. Noe bedre ble det da P22 fikk sitt eget kristne ettervern på Høgtun, Lunner kommune, og kunne tallfeste sine gode resultater.Oslo kommune`s Rusmiddeletat har de senere årene samarbeidet godt med P22. Utsagn: ”Oslo klarer seg ikke uten P 22. (Ny sosial-lov 2004 gir vansker for private rehabiliteringssteder.)